Skip to main content

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» власник сайту  «ФОТОПАРК» – інтернет-ресурсу, який має доменне ім’я fotopark.ua далі за текстом – «ТОВАРИСТВО» і Третя особа, надалі за текстом – «КОРИСТУВАЧ», уклали цю Угоду про конфіденційність (далі – «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття ТОВАРИСТВОМ персональних та інших даних Користувача при використанні ним інтернет-сайту та його послуг за адресою https://fotopark.ua/ (далі «САЙТ»).

 

Для того, щоб користуватися Сайтом, Користувач зобов’язаний акцептувати цю Угоду. Якщо Користувач не згоден з умовами Угоди, він не має права використовувати Сайт. Користувач, який не досяг встановленого законом віку, що дає йому право укладати такі Угоди, не має права використовувати Сайт.


1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

АККАУНТ – це профіль відвідувача Сайту, що дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого Користувача. До аккаунту прив’язана інформація, що відноситься до конкретного Користувача, в тому числі його персональні дані, налаштування роботи з Сайтом, інформація та матеріали розміщені самим Користувачем.

КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, яка звернулася до інформаційних матеріалів та сервісів Сайту.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – інформація, яка відноситься до певного Користувача і дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ДАНІ – дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа – власник цих даних – надав доступ необмеженому колу осіб (в т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які, згідно з даною Угодою, та/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ – будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру, розміщені на Сайті.

COOKIE (КУКІ) – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений на комп’ютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie  не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

 

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних та інших даних (у т.ч. інформаційних матеріалів), що розміщуються та надаються Користувачем при використанні Сайту та його сервісів. Угода є письмовою публічною пропозицією (офертою) Товариства для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.2. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Сайту, а також надання Користувачу Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Сайтом.

2.3. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, у разі розміщення на Сайті інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

2.4. Дана Угода не регулює і Товариство не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних даних і Інформаційних матеріалів Користувача сторонніми підприємствами та організаціями, які не перебувають у володінні або під управлінням Товариства та фізичними особами, які не є працівниками Товариства, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, ПЗ, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

 

 1. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. При використанні Користувачем Сайту, його сервісів і функцій, обладнання Товариства автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, які не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адресу Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність в комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, а також статистична інформація про активність Користувача.

3.2. Товариство має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно в цілях успішного функціонування Сайту або в терміни, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного законодавства, або законодавством країни резиденції Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3.3. У разі зміни персональних даних, Користувач зобов’язаний поставити до відома Товариство, оновивши Аккаунт. В іншому випадку, Товариство не несе відповідальності за негативні наслідки такої обробки.

 

 1. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

4.1. З метою функціонування Сайту, реалізації цивільно-правових, податкових, договірних відносин, створення і підтримки особистого кабінету Користувача, функціонування персональних баз даних Товариства, відправки пропозицій та інформації з Сайту, Користувач безумовно погоджується:

 • З наданням своїх персональних даних як Товариству, так й іншим Користувачам;
 • З поширенням персональних даних за допомогою Сайту щодо інших користувачів;
 • З іншими діями Товариства щодо таких даних у зв’язку з функціонуванням Сайту.

При цьому на сторінках Сайту Товариство та/або Адміністрація Сайту має право відобразити ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання/місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: інформації про Замовників послуг.  

4.2. Товариство зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Користувача, якому належать ці дані, за винятком випадків, пов’язаних з безпосереднім функціонуванням Сайту й відображених у п. 4.1 цієї Угоди. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

 • Після отримання згоди Користувача, до якого відноситься вищевказана інформація;
 • При необхідності передачі персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;
 • За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані;
 • У випадку, якщо, на думку Товариства, Користувач порушує умови даної Угоди та / або інших Угод, укладених між Сторонами.

4.3. Користувач дає згоду Товариству передавати третім особам, з якими укладено відповідні угоди, отримувати, зберігати й обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних і Інформаційних матеріалів), такі як IP-адресу Користувача, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості послуг, які надаються цими особами, та інформації рекламного характеру.

4.4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Товариству, Товариство не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.

4.5. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться у Товариства. У випадку якщо це з будь-яких причин є не можливим, Користувачеві необхідно заявити відповідну вимогу, шляхом її направлення на електронну адресу Товариства, вказану на Сайті.

4.6. У разі надання Користувачем даних своїх контрагентів – фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Користувач підтверджує своє право й згоду своїх контрагентів – фізичних осіб (а в разі відсутності зобов’язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних, а також їх передачу третім особам у порядку й на умовах, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Товариство має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди за адресою https://fotopark.ua/privacy-policy/.

Інформація про зміну цієї Угоди буде розміщена на відповідній сторінці Сайту. У разі внесення до Угоди змін, Користувачеві необхідно буде ознайомитися з ними, щоб бути проінформованим про те, як Товариство захищає інформацію про Користувачів.

5.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Використовуючи Сайт, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Сайту.

5.3. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

5.4. У разі визнання недійсною або такою, що не може бути виконана будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди чи будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5. До даної Угоди та відносин між Товариством та Користувачем застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються взаємовідносин Сторін стосовно використання Сайту та його Послуг, які розглядаються за місцем знаходження Товариства.