Skip to main content

Даний ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (надалі за текстом – «ДОГОВІР») встановлює умови та спосіб реалізації ЛІЦЕНЗІЇ, тобто права на використання ліцензійного матеріалу, що завантажується з сайту fotopark.ua (далі – «САЙТ»), правовласником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (надалі «ПРАВОВЛАСНИК»). 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ  ДОГОВІР

Цей Договір є юридично зобов’язуючою угодою, укладеною між Правовласником та Третьою особою (далі –  «КОРИСТУВАЧ»), яка акцептувала цю публічну оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://fotopark.ua/license-agreement/ про наступне:

 

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

САЙТ – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет вебсторінка, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://fotopark.ua/, що належить ТОВ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», та призначений для розміщення та обміну інформацією.

ПРАВОВЛАСНИК – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», код ЄДРПОУ 41684952, ІПН 416849503188. 

КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, яка акцептувала даний Договір з власного інтересу або виступає від імені та в інтересах представленої нею юридичної особи.

АКЦЕПТ – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов публічної оферти цього Договору в результаті купівлі ліцензії на ліцензійний матеріал з Сайту шляхом здійснення оплати її вартості Правовласнику та/або завантаження відповідного матеріалу з Сайту.

ДОГОВІР – цей договір з усіма доповненнями та змінами, що розміщений на Сайті за посиланням: https://fotopark.ua/license-agreement/

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ МАТЕРІАЛ – контент, який розміщено на Сайті, правовласником якого є Товариство, включаючи, але не обмежуючись: відео-, аудіо-, фотоматеріали, ілюстрації, відео футажі, тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, зображення, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об’єкти, ліцензія на використання якого купується Користувачем згідно з цим Договором. 

ЛІЦЕНЗІЯправо на використання Ліцензованого матеріалу, що завантажується з Сайту, умови та спосіб реалізації якого врегульовано цим Договором.

УГОДИ САЙТУ – Умови користування Сайтом та Угода про конфіденційність, розміщені Товариством на Сайті.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором, що регулює умови реалізації ліцензії, виданої через мережу Інтернет, і застосовується до онлайн, цифрової та аналогової (фізичної) доставки Ліцензійного матеріалу. Договір вважається укладеним між Правовласником з однієї сторони та Користувачем з іншої сторони та юридично зобов’язуючим для відповідних Сторін з моменту Акцепту Користувачем цієї оферти, розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://fotopark/license-agreement/.

2.2. Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору Користувач підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору.  

2.3. Застосовним правом до цього Договору визнається право України.

2.4. Якщо закон країни проживання чи реєстрації особи забороняє укладення Договору з яких-небудь причин, особа повинна утриматися від відповідних дій, а якщо нею здійснено акцептування цієї оферти, то такі дії здійснені нею на свій ризик і під власну відповідальність та при цьому всі умови Договору залишаються в силі.

2.5. У всьому, що не передбачено цим Договором, відносини у зв’язку з використанням Сайту регулюються Умовами користування Сайтом (https://fotopark.ua/terms-conditions/), а також Угодою про конфіденційність (https://fotopark.ua/privacy-policy/).

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є передача Правовласником Користувачу ліцензії на Ліцензійний матеріал, тобто права на використання Ліцензійного матеріалу тільки тим способом і на тих умовах, які вказані нижче (далі за текстом – «ЛІЦЕНЗІЯ»).

3.2. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Користувачем умов публічної оферти даного Договору.

3.3. Використання Ліцензійного матеріалу дозволяється тільки на умовах даного Договору. Якщо особа не приймає умови Договору у повному обсязі, особа не має права використовувати Ліцензійний матеріал. Використання Ліцензійного матеріалу з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Договору вважається використанням Ліцензійного матеріалу без згоди (дозволу) Правовласника і тягне з собою цивільну, а також адміністративну або кримінальну відповідальність.

3.4. Всі умови, зазначені в цьому Договорі, відносяться як до Ліцензійного матеріалу в цілому, так і окремо до всіх компонентів, що входять до його складу.  

 

 1. МАЙНОВІ ПРАВА

4.1 Ліцензійний матеріал не продається, він надається Користувачу на визначених ліцензією умовах та не передбачає передачі права власності. Всі права на Ліцензійний матеріал (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які відео-, аудіо-, фотоматеріали, ілюстрації, відео футажі, тексти, графіка, мультимедіа фотографії, відео, звукозаписи, тексти, додаткові програми, а також інші об’єкти авторського права, включені в Ліцензійний матеріал), супроводжуючі його в друкованому або електронному вигляді та будь-які копії Ліцензованого матеріалу належать Правовласнику.

Ані право власності, ані авторське право на будь-який Ліцензійний матеріал не передається шляхом видачі ліцензії Користувачу, яка міститься у цьому Договорі. Усі Ліцензійні матеріали та інший вміст Сайту є приватною інтелектуальною власністю Правовласника та не можуть бути скопійовані з метою отримання комерційних або інших пільг без письмової згоди Правовласника. 

Незаконне копіювання Ліцензійного матеріалу та іншого вмісту Сайту суворо заборонено та захищається чинним законодавством України та міжнародним правом в частині охорони інтелектуальної власності!

4.2. Користувачеві надається невиключна Ліцензія на право використання Ліцензійного матеріалу в особистих некомерційних цілях. Будь-яке використання, крім особистих некомерційних цілей, повинно бути письмо узгоджено із Правовласником.

4.3. Користувач має право використовувати матеріал, щодо якого придбано ліцензію, протягом 5 (п’яти) років від дати її придбання виключно на території України.

4.4. Правовласник не надає Користувачу жодних прав крім тих, що прямо заявлені в цьому Ліцензійному договорі.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Користувач не може використовувати Ліцензійний матеріал для прямого отримання прибутку.

5.2. Користувачу не можна орендувати, субліцензувати, продавати, або в інший спосіб передавати Ліцензійний матеріал, цей Договір або будь-які права відповідно до цього Договору. Користувачу заборонено включати Ліцензійний матеріал в електронний шаблон, який повинен бути відтворений третіми особами на електронних або друкованих продуктах. Користувач не може передати або передавати будь-яку частину Ліцензійних матеріалів будь-якій третій особі, включаючи особі, що є для Користувача роботодавцем.   

5.3. Користувач не може продавати, ліцензувати або поширювати будь-які похідні роботи на основі Ліцензійного матеріалу.

5.3. Користувачу не можна публікувати Ліцензійний матеріал в Інтернеті у завантаженому форматі, випускати у світ (опубліковувати) будь-які фрагменти та складові частини, в тому числі надаючи іншим особам можливість його копіювання та розповсюдження. Користувачу заборонено використовувати Ліцензійний матеріал в електронних товарах для продажу, або на фізичних товарах для перепродажу.

5.4. Користувач зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим фізичним або юридичним особам здійснювати таку діяльність:

 • використовувати Ліцензійний матеріал для надання мережних послуг, у тому числі шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на не комерційній основі;
 • створювати умови для використання Ліцензійного матеріалу особами, які не мають особистих прав на використання відповідних матеріалів (у тому числі працюють в одній мережі), переуступати Ліцензію на Ліцензійні матеріали;
 • вчиняти щодо Ліцензійного матеріалу будь-які дії, що порушують закони та інші правові акти, що діють на території України, а також норми міжнародного права, прийняті в галузі охорони інтелектуальної власності;
 • використовувати Ліцензійний матеріал у протиправних цілях, у наклепницькому, скандальному, незаконному, такому, що вводить в оману чи іншим чином незаконному способі.

5.5. Користувач бере на себе повну відповідальність і всі ризики, пов’язані з використанням Ліцензійного матеріалу. Ліцензійний матеріал поставляється «таким, яким він є». Правовласник не несе жодної відповідальності за те, що Ліцензійний матеріал не відповідає очікуванням  і уявленням Користувача, не відповідає аналогам і/або стандартам, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки застосування Ліцензійного матеріалу, в тому числі що виникли через можливі помилки. 

5.6. Використання, поширення та відтворення (копіювання) Ліцензійного матеріалу і будь-яких його частин з порушенням умов цього Договору, а також будь-яке порушення виняткових прав правовласника переслідується за Законом.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

6.1. Ліцензія, що міститься у цьому Договорі автоматично припиняється без повідомлення від Правовласника, якщо Користувач не виконує умови та обмеження цього Договору. Після припинення дії ліцензії Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Ліцензованого матеріалу; знищити Ліцензований матеріал, а також видалити Ліцензійний матеріал з приміщення Користувача, комп’ютерних систем та сховища (електронного або фізичного) та негайно підтвердити це письмово Правовласнику.

6.2. Правовласник залишає за собою право відкликати ліцензію на використання Ліцензійного матеріалу на добру справу здійснивши заміну на альтернативний Ліцензійний матеріал. Після повідомлення про відкликання ліцензії Користувач зобов’язаний видалити всі електронні копії Ліцензійного матеріалу зі своїх електронних носіїв інформації, та негайно підтвердити це письмово Правовласнику.   

 

 1. ГАРАНТІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Ліцензійний матеріал надається виключно на умовах цієї Ліцензії та належить ТОВ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА». Користувач зобов’язаний повністю перевірити Ліцензійний матеріал перед використанням й негайно у письмовій формі повідомити Правовласника щодо виявлених недоліків.

7.2. Правовласник за жодних обставин не несе перед Користувачем жодної відповідальності за збитки, вимушені перерви у діловій активності, втрату ділових або інших даних чи інформації, претензії чи витрати, реальну шкоду, а також упущену вигоду та втрачені заощадження, спричинені можливими помилками, навіть якщо Правовласнику стало відомо про можливість таких збитків, втрат, претензій та витрат, як і за будь-які претензії з боку третіх осіб. Перелічені вище обмеження і винятки чинні до такої міри, до якої це дозволяється законодавством. Єдина відповідальність Правовласника за цим Ліцензійним Договором обмежується сумою, яку Користувач заплатив за Ліцензію на Ліцензійний матеріал.

7.3. Користувач повинен захищати, відшкодувати та звільняти Правовласника та його відповідних посадових осіб, директорів та працівників від будь-яких збитків, зобов’язань  та витрат (включаючи обгрунтовані витрати на адвокатів та дозволені витрати), що виникають  в результаті або внаслідок результату претензій  третіх осіб щодо використання Користувачем будь-якого Ліцензійного матеріалу поза межами цього Договору, або в разі будь-якого іншого порушення Ліцензійного Договору.

7.4. Правовласник не може гарантувати й не гарантує результатів, які Користувач може отримати завдяки використання Ліцензійного матеріалу.  

 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета. Цей Договір містить всі умови, які застосовуються до цієї Ліцензії. Жодні інші умови, або попередні домовленості не повинні використовуватися для змінення простого значення термінів або для розширення Ліцензії. 

8.2. Договір в будь-який час може бути змінений та/або доповнений Правовласником в односторонньому порядку без попереднього та/або подальшого повідомлення Користувача. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Користувач вважається повідомленим про внесені до Договору зміни та/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою: https://fotopark.ua/license-agreement/

8.3. Жодне невикористання та жодна затримка у здійсненні будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не вважатимуться відмовою від такого права або засобу правового захисту, а жодне разове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не позбавлятиме можливості будь-якого здійснення права або засобу правового захисту, або реалізації будь-якого іншого права правового захисту. Права та засоби правового захисту, передбачені цим Договором, є кумулятивними й не виключають можливості застосування будь-яких прав або засобів правового захисту, що передбачені законом.

8.4. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору. 

8.5. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна зі Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби. 

8.6. Повідомлення, на ім’я Правовласника повинні направлятися на адресу його місцезнаходження згідно офіційно оприлюдненої інформації.

8.7. Винагородою за цим Ліцензійним Договором визнається вартість Ліцензії на Ліцензійним матеріал, визначена Правовласником, яка підлягає оплаті відповідно до визначеного Правовласником порядку на Сайті. 

8.8. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Користувач погоджується на їх обробку Правовласником відповідно до Угоди про конфіденційність, що знаходиться за адресою: https://fotopark.ua/privacy-policy/

8.9. Правовласник є платником податку на прибуток підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України.