Skip to main content

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати на користь Замовника послуги студії (надалі – «Послуги»), а Замовник, у свою чергу, зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх.
1.2. Під послугами студії розуміється надання Замовнику в користування комплексу фото-локацій з можливістю отримання інших супутніх послуг протягом строку, передбаченого цим Договором.
1.3. Місцем надання Послуг є місцезнаходження арт-студії Виконавця: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А.

 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються погодинно за час користування кожною окремою фото-локацією за ціною згідно діючого у Виконавця на дату надання послуг тарифу у прайс-листі. Якщо інше не передбачено в Договорі у вартість години послуг входить користування простором окремої фото-локації, постійне світло, напої та 30 (тридцять) хвилин консультації Виконавця.
Замовлення послуги користування однією локацією здійснюється у розмірі не менше 2 годин підряд.
Допоміжне фото, відео обладнання, декор, костюми або робота персоналу Виконавця оплачується додатково. Перелік та вартість додаткових послуг зазначається в Акті прийому-передачі наданих послуг згідно тарифів Виконавця, діючих на момент їх надання.
2.2. Обсяг послуг, конкретна фото-локація, кількість годин, період надання послуг, а також додаткові послуги тощо обирається Замовником шляхом оформлення Заявки згідно п.2.4. даного Договору або безпосередньо в момент отримання Послуги.

2.2. В студії ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– проведення зйомок порнографічного характеру;
– участь неповнолітніх моделей, незалежно від статевої приналежності, в зйомках (заходах) сексуального, еротичного чи порнографічного характеру, що суперечить Закону України «Про захист суспільної моралі»;
– проведення заходів спрямованих на пропаганду війни, національної та релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України, насильства, а також заходів, що суперечать нормам моралі та чинному законодавству України;
– приносити та використовувати вибухові або легкозаймисті речовини;
– використання зброї, будь-яких спецефектів (дим, конфетті, феєрверки тощо), рідинних, фарбувальних і сипучих речовин, додаткових матеріалів (пух, пір’я, сніг, тощо), тварин, птахів тощо без попереднього письмового погодження з Виконавцем;
– змінювати декор фото-локації, положення меблів, будь-яких декорацій без попереднього письмового погодження з Виконавцем;
– розведення відкритого вогню, паління, зберігання та розпиття алкогольних, слабоалкогольних напоїв та/або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів (навіть якщо вони повністю або часткового легалізовані у країні-резиденції Замовника).

2.3. Користуючись Послугами студії Замовник та залучені ним треті особи зобов’язані:
– дотримуватися правил гігієни, техніки безпеки, пожежної безпеки, громадського порядку;
– вжити всіх необхідних заходів для збереження цілісності та неушкодженості майна Виконавця;
– перебування в арт-студії та фото-локаціях можливе тільки в чистому змінному взутті або у бахілах;
– у разі зйомки оголеної натури забезпечити наявність у моделі при собі документів, підтверджуючих її повноліття;
– після закінчення заброньованого часу, всі учасники заходу повинні покинути Студію, а Замовник зобов’язаний привести студію в попередній стан та залишитися до завершення її перевірки Виконавцем (або представником Виконавця). Час прибирання входить у час надання послуг;
– у випадку використання обладнання, реквізитів Виконавця – повернути їх Виконавцеві після закінчення заброньованого часу у такому стані, в якому вони були передані Замовнику;
– якщо Студія ніким не заброньована після вказаного у підтвердженій Заявці часу, Замовник за погодженням із Виконавцем має можливість продовжити заброньований час.

2.4. Бронювання здійснюється шляхом відправлення Замовником Заявки за формою у Додатку №1, із зазначенням виду послуг, інформації про обсяг, цілі надання Послуг, на електронну адресу Виконавця: support@fotopark.ua , з подальшим зворотнім підтвердженням бронювання та вказівкою на вартість Послуг згідно бронювання. Час надання Послуг обчислюється з моменту початку та до моменту закінчення заброньованого часу. Перебіг початку надання послуг розпочинається з часу на який було зроблено замовлення за Заявкою незалежно від того, коли Замовник прибув у студію. У випадку дострокового закінчення зйомки кошти за заброньований та не використаний час не повертаються.
2.5. За безпеку та порядок під час використання фото-локації відповідає Замовник.
2.6. Якщо інше не погоджено Сторонами Послуги надаються після зарахування на рахунок Виконавця оплати відповідних у повному розмірі та надання Виконавцю Замовником усієї необхідної та безпосередньо пов’язаної із наданням Послуг інформації.
2.7. По факту надання Послуг(и) Виконавець складає Акт прийому-передачі наданих послуг, який у двох примірниках направляє Замовнику. Замовник зобов’язаний повернути підписаний примірник Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання, або у вказаний термін направити Виконавцю мотивовану відмову. У випадку, якщо протягом зазначеного строку Виконавець не отримає підписаний Замовником примірник Акта або мотивованої відмови від його підписання, Акт вважається підписаним без зауважень, а Послуги такими, що надані належним чином та у повному обсязі.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
3.1.1. належним чином надати Замовнику Послуги згідно оплаченої Заявки на умовах та в порядку, передбачених цим Договором із врахуванням узгоджених ним застережень;
3.1.2. у разі неможливості забезпечення належного виконання оплачених Послуг, що є предметом цього Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику вартість оплачених Послуг або за згодою Замовника виконати свої зобов’язання за цим Договором у погоджений Сторонами час;

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
3.2.1. здійснювати дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору;
3.2.2. призупинити надання Послуг у рамках цього Договору, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, якщо фактичне використання фото-локацій суперечить цілям, вказаним Замовником у Заявці, таке використання може зашкодити Виконавцю шляхом знищення/пошкодження його майна (студії в цілому, фото-локації, обладнанню тощо) або якщо Замовником допущено порушення заборон, визначених п. 2.2 цього Договору;
3.2.3. відмовити в наданні Послуг Замовнику, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності та без повернення коштів Замовнику за оплачені послуги, якщо Замовник, чи треті особи (учасники заходу), знаходяться в наркотичному або алкогольному сп’янінні; нецензурно виражаються; принижують честь і гідність співробітників Виконавця; завдали майнової шкоди Виконавцю, а також, якщо їхні дії/бездіяльність не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням цього Договору;
3.2.4. використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених цим Договором;
3.2.5. Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що замовлення за Заявкою зроблене з метою вчинення протиправних чи шахрайських дій. У разі даної підозри, Виконавець має право передати дані Замовника органами влади або поліції;
3.2.6. здійснювати контроль за порядком у студії та дотриманням Замовником умов даного Договору і чинного законодавства України шляхом здійснення відеоспостереження, відео-, аудіозапису;
3.2.7. виставляти претензії Замовнику за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору;
3.2.8. не надавати Замовнику будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані у Заявці.

3.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
3.3.1. при звернені до Виконавця з Заявкою за наданням Послуг надати всю інформацію, необхідну для надання Послуг , передбачених цим Договором;
3.3.2. своєчасно оплачувати послуги Виконавця за Договором на умовах та в розмірі зазначеному в цьому Договорі;
3.3.3. дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору;
3.3.4. забезпечити необхідний документообіг з Виконавцем;
3.3.5. відшкодувати вартість заподіяних збитків за тарифами згідно діючих у Виконавця прайс-листів.

3.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
3.4.1. самостійно визначати в Заявці обсяг, період, дату, час, термін, конкретну фото-локацію;
3.4.2. достроково скасувати заброньовані та оплачені Послуги, не пізніше, як за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання Послуг. Сума, пропорційна вартості замовлених за Заявкою Послуг, підлягає поверненню Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту скасування бронювання. У випадку скасування бронювання менш, як за 5 (п’ять) робочих днів до дати надання Послуг – передоплата не повертається.
3.4.3. модифікувати умови оплаченого бронювання, повідомивши Виконавця не менш як за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку надання Послуг;
3.4.4. здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору Виконавцем;
3.4.5. інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання Послуг;
3.4.6. звертатися до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг;
3.4.7. використовувати фото-локацію, обладнання та/або реквізити студії, які відповідають оформленому бронюванню.

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг в залежності від фото-локації (в т.ч. додаткових послуг) визначається відповідно до діючих у Виконавця тарифів на Послуги та узгоджуються Сторонами в Заявці, оформленій відповідно до п.2.4 цього Договору. Ціни на Послуги вказані з урахуванням ПДВ. Загальна ціна Договору становить сумарно вартість наданих Виконавцем Замовнику послуг протягом терміну його дії.
4.2. Оплата вартості обраних послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі та згідно виставленого Виконавцем рахунку, що відправляться на надану Замовником електронну адресу протягом 3 (трьох) банківських днів з дня його формування.
4.3. Послуги, які є предметом цього Договору надаються на умовах 100% передоплати. У випадку продовження заброньованого часу, чи використання попередньо не замовлених послуг під час надання Послуг за Заявкою, Замовник здійснює оплату по факту надання Послуг.

 

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1. Замовник гарантує, що інформація, надана Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є актуальною, повною, достовірною, достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства України.
5.2. Виконавець гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Замовником Виконавцю у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Виконавця правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.3. Виконавець не гарантує якість самостійно проведених Замовником відео-, фотозйомки чи інших заходів, їх відповідність цілям та очікуванням Замовника, а також не гарантує досягнення очікуваного результату Замовником у зв’язку з підписанням цього Договору.
5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за власне майно та/або майно третіх осіб, його збереження, а також за дії/бездіяльність третіх осіб щодо даного майна, як під час так і після надання послуг.
5.5. Замовник підписанням даного Договору підтверджує, що ознайомлений й погоджується з Правилами користування реквізитами та обладнанням арт-студії та зобов’язується дотримуватися їх. Замовник підтверджує, що усі реквізити та обладнання арт-студії є справними та знаходиться у належному стані.
5.6. Підписуючи цей Договір Замовник дає згоду та зобов’язується компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Замовником:
5.6.1. цього Договору та/або вимог Угод Сайту;
5.6.2. прав третіх осіб та/або Виконавця;
5.6.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цьому Договорі без залучення Виконавця до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.

 

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за Договором по будь-яким позовам, або вимогам/претензіям щодо Договору, або його виконанню, обмежується сумою платежу, що отримана Замовником від Виконавця за Договором в якості оплати послуг.
6.2. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків Виконавцю та/або будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.
6.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які дії або бездіяльність третіх осіб, що приймали участь у заході під час надання Послуг Виконавцем.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за неявку Замовника, або його спізнення до місця надання Послуг чи неможливості скористатися Послугою, й кошти за відповідні послуги не повертаються.
6.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп’ютерної мережі, громадянські заворушення, безлади.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
7.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

 

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.
8.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та діє до «31» грудня 2018 року, а в частині взаєморозрахунків – до їх повного здійснення.
9.2. Кожна із сторін має право відмовитись від даного договору, письмово попередивши про це іншу сторону за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати його розірвання. Отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору є правовою підставою та взаємним виявом волі обох Сторін про розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним після перебігу встановленого даним Договором терміну повідомлення про розірвання з моменту відправлення повідомлення іншою Стороною Договору, якщо інше не зазначено у такому повідомленні.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
10.2. Умови даного договору мають однакову обов’язкову силу для сторін та можуть бути змінені за взаємною домовленістю з обов’язковим складенням письмового документа. Додаткові угоди, Додатки до даного Договору, Акти та Заявки є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі їх наявності).
10.3. Жодне невикористання та жодна затримка у здійсненні будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не вважатимуться відмовою від такого права або засобу правового захисту, а жодне разове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не позбавлятиме можливості будь-якого здійснення права або засобу правового захисту, або реалізації будь-якого іншого права правового захисту. Права та засоби правового захисту, передбачені цим Договором, є кумулятивними й не виключають можливості застосування будь-яких прав або засобів правового захисту, що передбачені законом.
10.4. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
10.5. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.
10.6. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі.
10.7. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем у відповідності до Угоди про конфіденційність, що знаходиться за адресою: https://fotopark.ua/privacy-policy/.
10.8. Даний Договір складено та підписано у 2 (двох) оригінальних примірниках, один з яких знаходиться у Замовника, а інший – у Виконавця.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВ. СПЕКТР МЕДІА ГРУПА
43000 м. Луцьк,
вул. Рівненська 85/37